Polityka prywatności

  • Home

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu http://akademiamanagera.eu (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest:
Biznesowe Centrum Szkoleniowo Doradcze Tomasz Witek z siedzibą pod adresem Kościelna 20/13, 34-400 Nowy Targ.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 793-700-426 lub adresu e-mailowego: kontakt@akademiamanagera.eu
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
3. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
• Zawarcia umowy i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
• Zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym rejestracji i prowadzenia konta użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
• Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art.6 ust. 1 lit c RODO) – “obowiązek prawny”.
• Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
• Udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub adresu e-mail i telefonu kontaktowego) dostępnego na stronie http://akademiamanagera.eu (podstawa prawna – 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
• Marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
• Przesyłania informacji marketingowych (np. newsletter), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
5. Administrator, realizując powyżej wskazane cele przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od użytkowników Serwisu podczas wypełnienia formularza kontaktowego/rejestracji konta w Serwisie, wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz zapisu na newsletter.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych w punkcie 5. powyżej celów.
7. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu numeru telefonu) na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika.
9. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 5 powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
• czas niezbędny do realizacji umowy,
• czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
• czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
• czas momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez użytkownika zapytanie,
• czas do momentu wyrażenia sprzeciwu – w sytuacji kiedy Administrator będzie realizował działania marketingowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
• czas do momentu wycofania zgody – w sytuacji kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, np. w celu przesyłania informacji marketingowych.
10. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub
z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
• podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
• innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia,
Norwegia i Liechtenstein).
12. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są
przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
13. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.
14. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
• prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
15. W celu realizacji wskazanych w ust. 14 powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@akademiamanagera.eu Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
16. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisu http://akademiamanagera.eu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
17. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu. O stosownych zmianach Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na
stronie Serwisu.

DANE W DZIENNIKACH ZDARZEŃ SERWERA WWW

1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do Serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników w szczególności są to adres IP, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu.
4. Zawartość dzienników zdarzeń nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
5. Dane zbieramy tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania stroną http://akademiamanagera.eu. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących Serwisu stanowi wyłącznie materiał pomocniczy wykorzystywany wyłącznie w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie anomalii i zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwera.